Bc. Veronika Bubelová

ředitelka školy

"Kde je vůle, tam je cesta."

Již od dětství jsem věděla, že mou vysněnou prací, která mě bude provázet celým životem, bude práce s dětmi. Vlastně jsem si to moc přála. Díky velké touze a usilovné práci, se mi sen splnil. Po studiu na gymnáziu jsem nastoupila na Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, kde jsem úspěšně složila státní zkoušky oboru: „Speciální pedagogika předškolního věku - učitelství pro mateřské školy. U dětí se během přímé činnosti snažím posilovat řečové a jazykové dovednosti díky získaným zkušenostem a znalostem ze studia v oblasti logopedie. V praxi uplatňuji individuální přístup a snažím se podněcovat děti ke správnému chování a jednání jako základní kámen pro jejich další vývoj. Velkým cílem je pro mne v dětech probouzet touhu a radost pro poznání.

Splnilo se mi i další přání, a to, pracovat ve vesnické mateřské škole. Malebná obec Výkleky, plná přírodních krás a úkazů, splnila má očekávání. Ve vesnickém prostředí vyrůstám již od malička, a proto je mi i tato obec tak blízká. Mezi mé velké zájmy patří environmentální odvětví, a tak se tyto nabízející se možnosti snažím při své práci maximálně využít.

Po třech letech fungování na pozici kmenového pedagoga, se naskytla příležitost stát se ředitelkou mateřské školy. Příležitost vnímám jako velkou výzvu, která mě v moha směrech posune dále a obohatí o nové schopnosti. Ráda se s velkým respektem chopím pozice a integruji do prostředí nové podněty a rozvinu osvědčené metody. Mým cílem je návaznost na podporu vzniklého bezpečného a podnětného prostředí pro všechny zúčastněné. Velkým přáním je udržení systému, kam děti chodí rády, s úsměvem a touhou získat nové dovednosti a vědomosti. Dále dětem nabízet takové aktivity, které jsou přínosné a především zábavné, formou hry. Hru, totiž jako nejlepší vzdělávací prostředek, zmiňoval a praktikoval již J. A. Komenský. Preferuji takový způsob interakce, který maximálně cílí na individuální potřeby každého dítěte. Systém předškolního zařízení vnímám jako základní stavební kámen pro budoucí život v rozumové, citové i sociální oblasti. Nedílnou součástí prosperujícího systému zastává funkční tým, o něhož je potřeba pečovat v celé šíři.

Ráda navazuji na cílenou modernizaci nejen v prostředí vzdělávání, ale i v oblasti materiálně – technické. Vizí se stává představa kompletně moderních a především funkčních prostor.

Ráda si prohlubuji vědomosti a schopnosti v oblasti rozvoje řečových dovedností u dětí, v sekci pregramatického i prematematického rozvoje, zároveň se soustředím na způsob výuky formou prožitku a využití přírody ve vztahu k výchově a vzdělání. Jsem zastánce názoru, že další vzdělávání je velmi důležité a je potřeba na něm neustále pracovat a doplňovat jej.

Ve svém volnu ráda navštěvuji kulturní místa, nebo ráda zavítám na turisticky známá i méně známá místa s přírodními úkazy. Mezi další koníčky řadím příležitostný běh, jízdu na koloběžce, procházky přírodou, četbu kvalitních knih nebo tvoření z přírodnin. Spatřuji pozitivní smysl v osvětě zdravého životního stylu a podpoře při zdravém stravování a pohybu.

Jarmila Ohlídalová

kmenový pedagog MŠ

"Důvěřuj načasování svého života" - Ralph Smart.

Dálkovou formou jsem vystudovala Střední pedagogickou školu v Přerově, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika. V letech 1997–2000 jsem pracovala jako vychovatelka ve školní družině a vedoucí školní jídelny při Základní a Mateřské škole Kozlov. Mé tříleté působení na této škole později vystřídala mateřská dovolená, kde jsem se věnovala svým dvěma dětem. Během tohoto období, jsem absolvovala akreditovaný kurz MŠMT a získala tak kvalifikaci k výkonu práce asistenta pedagoga.

Po mateřské dovolené jsem nastoupila jako asistentka pedagoga při Základní a Mateřské škole v Týně nad Bečvou.  Zde jsem se věnovala dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

V roce 2012 jsem přijala nabídku pracovat v soukromé mateřské škole v Hranicích, jako učitelka mateřské školy a zástupkyně ředitelky. Zde jsem se také podílela na rozvoji dětí ve výtvarném kroužku „Paletka“, kroužku s environmentální tematikou „Všeználek“ a také v kroužku „Povídálek“, který byl zaměřený na posílení etických a mravních hodnot dětí.

Další zkušenosti ke své praxi jsem získala v přerovské mateřské škole, kde jsem se věnovala dětem ve věkové skupině 2-4 roky.

Prostřednictvím institutu certifikovaného vzdělávání jsem absolvovala různé vzdělávací programy, které vedly ke zvýšení kompetencí pro výkon práce učitelky MŠ. Mezi poslední se řadí kurz s environmentální tematikou a polytechnickou výchovou. V roce 2017 jsem absolvovala vzdělávací seminář „Specifika práce s dvouletými dětmi v MŠ“ a v roce 2022 kurz „MAXÍK“, který připravuje předškoláky a děti s odloženou školní docházkou na vstup do základní školy.

Nebráním se novým věcem a moderním metodám výuky, které by mohly přispět k lepšímu a efektivnějšímu vzdělávání.  Snažím se vytvořit příjemné prostředí třídy s citlivým přístupem k dětem. Ve volném čase relaxuji v přírodě s mým pejskem, přečtu si pěknou knihu nebo aktivně odpočívám při práci na zahrádce.

Touha pracovat v malé vesnické školce poblíž mého bydliště, nenechala na sebe dlouho čekat. Nabídku pozice učitelky Mateřské školy ve Výklekách jsem přijala s velkou radostí..

Jana Kamarádová

pedagog, školní asistent

"Kdo věří na zázraky, tomu se dějí."

Jsem nadšeným pozorovatelem života. Příležitost pracovat ve školce "U soviček" ve Výklekách přišla vloni v září 2020. Této úžasné výzvě předcházelo mé od počátku kreativní zaměření během studia na SOU Štursova v oboru "krejčová". K mému dalšímu životnímu směru, kterým je keramika, mě přivedl můj muž před 14 lety.

Mé dvě úžasné děti ve mně probudily touhu s dětmi pracovat, poznávat jejich potřeby, radosti i starosti, společně tvořit a zůstávat v jejich bezprostřednosti. Dlouhodobě se specializuji na tvořivé aktivity s dětmi i jako spolu-lektorka na táborech. V posledních letech jsem se věnovala intenzivně hlavně keramickým dílničkám, příměstským táborům, facepaintingu a cvičení jógy. Z těchto zkušeností mám možnost čerpat i při práci v naší mateřské škole, kde se jako kreativní pedagog zaměřuji na výtvarnou výchovu, keramiku a cvičení jógy. Doplnila jsem si vzdělání a na druhé pozici pracuji také jako školní asistent, kdy pomáhám kmenovým pedagogům např. s nejmenšími dětmi.

Když potřebuji relaxovat a odpočinout si, ráda se projedu na kole, jdu do přírody, velmi ráda plavu a někdy jen tak zevluji 🙂 Dokáži se nadchnout a zapálit pro sebemenší maličkost a velmi ráda zkouším nové věci.

Michaela Granicová

hospodyně, školnice

"Nikdy neříkej nikdy."

Vystudovala jsem SOŠ Komenského v Litovli Podnikání v oboru obchodu a služeb. Po dokončení školy jsem vystřídala několik pracovních pozic, kde komunikace s lidmi byla na prvním místě. Pracovala jsem jako pracovník ve výdeji stravy, obsluha čerpací stanice, nebo jako vedoucí prodejny potravin. Takže, když mě náhoda v září 2020 zavála do MŠ Výkleky, byla to pro mě nová zkušenost. Ale práce mezi dětmi je velice příjemná a naplňující.

Ve volných chvílích čtu a relaxuji. Také ráda cestuji a poznávám krásy ČR, hlavně hrady a zámky. V létě s dětmi a manželem jezdíme na kole a chodíme na procházky s naším pejskem Blackem.

Mgr. Kateřina Lukačková

logopedka

"Ne to, co mám, ale to, co vím, je mým bohatstvím."

Oborem logopedie a speciální pedagogiky jsem se chtěla zabývat řadu let. Vystudovala jsem bakalářské studium na Ostravské univerzitě, kde mě nesmírně zaujal právě obor logopedie. Proto mé další kroky vedly k navazujícímu magisterskému studiu na Ostravské univerzitě se zaměřením na Speciální pedagogiku – logopedie, surdopedie.

Při studiu jsem celou dobu pracovala, od speciální MŠ, přes klasickou MŠ až dodnes, kdy pracuji v běžné ZŠ s dětmi s potřebou podpůrných opatření. Několik let také pravidelně vedu logopedické kroužky a provádím logopedickou intervenci v klasických MŠ.

Na logopedii mě baví, že je v současnosti chápána jako komplexní obor, který se mimo výslovnosti hlásek zabývá i dalšími dílčími funkcemi, které je potřeba v rámci logopedické terapie rozvíjet. Logopedickou intervenci provádím tak, aby pro děti byla zábavná, naučná a co možná nejlépe respektovala jejich individuální potřeby.

Ve volném čase ráda chodím po horách, trávím čas se svými nejbližšími a vzdělávám se v oboru speciální pedagogiky.

 

Mgr. Stanislava Kličková

lektorka anglického jazyka

"Když prší, hledej duhu. Když je tma, hledej hvězdy."

Pocházím z učitelské rodiny a možná proto, že jsem od malička trávila ve škole tolik času, i já jsem si nakonec zvolila tuto životní cestu. Při svém studiu na gymnáziu jsem začínala jako vedoucí pomáhat s organizací dětských táborů pro rodiče s dětmi, kde jsme připravovali program už pro děti od tří let. Poté jsem vystudovala Masarykovu univerzitu v Brně, obor Učitelství pro 1.stupeň, kde jsem úspěšně složila státní zkoušku i z oboru anglický jazyk s didaktikou.

Malé třídní kolektivy jsou zřejmě mým osudem. Začala jsem pracovat nejprve v málotřídní škole ZŠ a MŠ Paseka, poté v ZŠ a MŠ Týn nad Bečvou. Pořád mi tato práce přinášela velikou radost. Obrovskou výhodou takto malých kolektivů je téměř rodinné prostředí a velice citlivý přístup k dětem i rodinám. Na obou pracovištích jsem vedla kroužky angličtiny i v mateřské škole. Potvrdilo se mi, že dětem, které přicházejí do styku s cizím jazykem v takto nízkém věku, se kromě drobné slovní zásoby a jednoduchých frází, které automaticky vstřebávají formou hry, upevňuje zejména dobrá výslovnost cizího jazyka.

V současné době jsem na rodičovské dovolené. Doufám, že díky angličtině v MŠ si děti užijí nejen spoustu legrace, ale vytvoří si zejména pozitivní vztah k následnému studiu cizích jazyků.