HLAVNÍ DOKUMENTACE MATEŘSKÉ ŠKOLY

Školní řád MŠ Výkleky

ŠVP PV - aktuální školní vzdělávací program je k nahlédnutí v šatně MŠ Výkleky

Směrnice ke stanovení úplaty v MŠ Výkleky

Vnitřní řád školní jídelny

SOUBORY KE STAŽENÍ

GDPR

EKONOMIKA

Rozpočet

Schválený rozpočet roku 2022

 

Střednědobý výhled rozpočtu a rozpočet mateřské školy

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel. Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok. Střednědobý výhled rozpočtu je plán výnosů a nákladů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován rozpočet.

Schválený střednědobý výhled rozpočtu
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

 

Ostatní dokumenty

Rozvaha příspěvkové organizace MŠ Výkleky za rok 2020 (pdf)
Výkaz zisků a ztrát příspěvkové organizace MŠ Výkleky za rok 2020 (pdf)
Příloha s informacemi o stavu účtů v knize podrozvahových účtů za rok 2020 (pdf)