Naše tematické dny

Jednotlivé aktivity máme zpracovány v rámci tematických integrovaných bloků, které vycházejí z aktuálního ŠVP PV pod názvem "LETEM SVĚTEM s chytrou sovičkou". 

Každý den máme zpracovaný do aktivit pro jednotlivé věkové kategorie a v rámci daného tématu vždy během týdne obsáhneme všechny důležité oblasti, které chceme s dětmi rozvíjet. Podrobně zpracovaný měsíční plán včetně důležitých akcí, které si lze předem zaznamenat do kalendáře najdou rodiče na informativní tabuli v šatně.

Byť jsme mateřská škola jednotřídní, pro dopolední vzdělávací aktivity využíváme personální obsazení v podobě pedagoga i školního asistenta, kteří s dětmi pracují nejen z hlediska věkového zaměření. Pedagog pracuje s dětmi staršími a naopak chůva (školní asistent) se věnuje péči o děti mladšího věku. V rámci vhodných aktivit spolupracují děti naopak společně, kdy podporujeme vzájemné vztahy, toleranci, učíme se od starších kamarádů a ti naopak pomáhají těm mladším.

Rozšířené aktivity jako součást školního vzdělávacího programu

Našim cílem je dětem pomoci vybudovat co nejpevnější základy pro jejich budoucnost. Tedy podpořit jejich celkový rozvoj, schopnosti a zájmy. Proto je součástí našich každodenních činností vždy nabídka dalších aktivit, které probíhají obvykle v poobědovém čase a podporují téma daného dne. Věnujeme se tedy logopedickým cvičením a hrátkám, které se zaměřují na správnou výslovnost a celkový rozvoj řeči, kreativním činnostem v podobě keramiky, polytechnických a výtvarných aktivit. Prožitkovým učením se děti seznamují s tématem ekologie v podobě zábavných "ekohrátek". Pohybové dovednosti dětí všech věkových kategorií podporujeme pravidelným cvičením formou her a soutěží a také probíhají pravidelné lekce dětské jógy. V neposlední řadě máme rádi hudbu, takže posloucháme, učíme se a zpíváme oblíbené písničky za doprovodu klavíru či kytary.

Školní vzdělávací program MŠ Výkleky

Veškeré vzdělávání včetně dalších aktivit se odehrává v souladu s aktuálním školním vzdělávacím programem nazvaným "Letem světem s chytrou sovičkou". S jeho úplnou verzí mají možnost se rodiče seznámit na počátku školního roku a je také k dispozici v šatně mateřské školy. V rámci webových stránek je k nahlédnutí ukázka našeho měsíčního plánu v sekci dokumentace mš

Střípky z našich každodenních aktivit pravidelně zveřejňujeme v naší uzavřené skupině na facebookových stránkách mateřské školy