Zápis dítěte pro školní rok 2021/2022 – Mateřská škola Výkleky

Vážení rodiče, dle nařízení MŠMT se zápisy dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 uskuteční v období od 2. - 16. 5. 2021. Vzhledem k aktuální mimořádné situaci a epidemiologickým opatřením se letošní zápis uskuteční bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců v mateřské školy. Konkrétní termín zápisu do mateřské školy Výkleky stanovila ředitelka MŠ od 3. - 14. 5. 2021. 

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání mohou zákonní zástupci doručit: do datové schránky školye-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce, poštou (rozhodující je datum podání na poštu), osobním podáním do schránky mateřské školy (umístěna u vchodu do MŠ v přízemí budovy OÚ Výkleky). Zalepenou obálku prosím označte popiskem ZÁPIS. Ve výjimečných případech a po předchozí domluvě lze předat žádost osobně ředitelce MŠ. Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné ji do 5 dnů potvrdit, jinak se k žádosti nepřihlíží.

K žádosti nutno doložit

kopii rodného listu dítěte (stačí doložit prostou kopii)

doložit řádné očkování dítěte (dle § 50 zák. o ochraně veřejného zdraví o splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo doložit doklad, že je dítě k nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci). Tato povinnost se netýká dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání. Pro doložení očkování lze využít formulář MŠ - vyjádření dětského lékaře.

Nejpozději do 30 dnů od podání žádosti o přijetí dítěte je rodič vyrozuměn o přijetí či nepřijetí dítěte, a to prostřednictvím uveřejněného seznamu přijatých dětí (dle registračních čísel) na webových stránkách školy.