Zápis dítěte pro školní rok 2023/2024 – Mateřská škola Výkleky

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024 do naší mateřské školy proběhne dne 4. 5. 2023 v čase od 10 -12hodin. 

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání mohou zákonní zástupci doručit:

  • osobním podáním v rámci termínu "zápisu" do mateřské školy Výkleky
  • do schránky mateřské školy (umístěna u vchodu do MŠ v přízemí budovy OÚ a MŠ Výkleky). Zalepenou obálku prosím označte popiskem ZÁPIS.
  • do datové schránky školy
  • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
  • poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
  • osobně mimo termín zápisu (po předchozí domluvě) lze předat žádost osobně ředitelce MŠ. 

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné ji do 5 dnů potvrdit, jinak se k žádosti nepřihlíží.

Dokumentace k zápisu k předškolnímu vzdělávání

vyplněná žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024

doložit řádné očkování dítěte (dle § 50 zák. o ochraně veřejného zdraví o splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo doložit doklad, že je dítě k nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci). Tato povinnost se netýká dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání. Pro doložení očkování využijte formulář, který je součástí Žádosti o přijetí.

rodný list dítěte 

občanský průkaz rodiče

 

 

Nejpozději do 30 dnů od podání žádosti o přijetí dítěte je rodič vyrozuměn o přijetí či nepřijetí dítěte, a to prostřednictvím uveřejněného seznamu přijatých dětí (dle registračních čísel) na webových stránkách školy a vyvěšením a úřední desce na budově OÚ a MŠ Výkleky.